رفتن به محتوا

جایگزینی دندان های از دست رفته با ایمپلنت های دندانی

Mehri Safaei - Restorative Cosmetic Dentist - مهری صفری - دندانپزشک ترمیمی و زیبایی

یکی از مهم ترین پیشرفت های علم دندانپزشکی ظهور ایمپلنت های دندانی می‌باشد، امروزه می‌توانیم دندان های از دست رفته را با کاشت دنداان جایگزین کنیم. این درمان شامل دو مرحله می‌باشد که در مرحله جراحی پایه ایمپلنت در فک قرار داده میشود و در مرحله دوم روکش ایمپلنت بارگذاری می‌شود.

از آنجایی که این درمان مهم ، هزینه بر و همیشگی ست بهتر است تحت نظر متخصص های مربوط انجام شود.